مراجع صدور اجرائیه

 درخواست اجرا مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل بعمل می آید:

 الف-دفتر خانه اسناد رسمی و دفتر رسمی ازدواج وطلاق

 در موارد زیر دفتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق مراجع صدور اجرائیه می باشد:

 ۱- در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجرا(مشمول قانون روابت مالک و مستاچر)اعم از ابنکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از دفتر خانه ای که سند را ثبت کرده است.در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرا مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.(بند الف ماده یک آئین نامه اجرا).

۲- در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به منقول و سایر تعهدات (باستثنای غیر منقول)از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.(بند ج ماده یک آئیننامه اجرا –ماده ۲قانون ازدواج-ماده ۱۰نظامنامه دفتر ثبت ازدواج وطلاق مصوب۱۳۱۰)

 ۳- نسبت به مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی فسخ و یا تخلیه مورد اجاره را بخواهد مرجع صدور اجرائیه دفتر تنظیم کننده سند است.(بند د آئیننامه اجرا)در این حالت باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضا نامه می شود.(ماده ۴۸آئیننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب۱۳۱۷).

 ۴- در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند (هر نوع که باشد ) استفاده کننده مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی دفتر خانه مربوطه است. (بند۲۰۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه ۶۰) توضیح اینکه با ادعای گم شدن ثبوت اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد. (ماده ۱۲آئین نامه اجرا).

 ب-ادارات ثبت

 در موارد زیر ادارات ثبت مرجع صدور اجرائیه می باشد:

 ۱- اجرائیه مربوط به قبوض اقساطی بدون قیدوشرط و یا اینکه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند مربوطه استفاده کند.( بند ب ماده یک آئیننامه اجرا- بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر۶۰).

 ۲- اجرائیه مربوط به چک بانکی (مواد ۲۴۰ الی ۲۵۳ آئیننامه اجرا و بند ۲۰۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر۶۵-قانون چک مصوب سال۱۳۰۰)

 ۳- اجرائیه مربوط به ماده ۱۰۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴

۴- اجرائیه مربوط به برگ وثیقه انبار های عمومی.(ماده ۲۴۱ آئیننامه اجرا).

 ۵- اجرائیه مربوط به ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان(ماده۲۴۲ آئیننامه اجرا).

 ۶- اجرائیه مربوط به عوارض شهر داری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهر داری مصوب سال۱۳۴۵. (ماده۲۴۳آئیننامه اجرا).

 ۷- اجرائیه مربوط به عوارض موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳و ماده ۲۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۴۷. (ماده۲۴۴آئیننامه اجرا).

 ۸- اجرائیه موضوع ماده ۱۱قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال ۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحد قانون بودجه اصلاحی سال ۵۲ و بودجه سال ۵۳. (ماده۲۶۵آئیننامه اجرا).

 ۹- اجرائیه در مورد وصول آب بهاء از استفاده کنندگان از آب موضوع ماده واحد مصوب سال ۴۶ قانون وصول بهاء آب ساز مانها و شرکت های تابع وزارت آب و برق. (ماده۲۵۷آئیننامه اجرا).

 ۱۰- اجرائیه در مورد آب بهاء طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷. (ماده۲۵۸آئیننامه اجرا).

 ۱۱- اجرائیه در مورد اجرای احکام دادگاه های نظامی نسبت به محکومیت های نقدی تصویب نامه شماره ۸۴۸۶ مصوب مرداد ۱۳۴۳ مستند به ماده۴۲۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش. (ماده۲۵۹آئیننامه اجرا).

 ۱۲- اجرائیه موضوع لایحه قانون بازسازی روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده ۱۱ آئیننامه مربوط به برخورداری ساکنان روستاها از تسهیلات اعتباری و بانکی در زمینه ساختمان واحدهای مسکونی مصوب سال ۱۳۵۹.

 ۱۳- اجرائیه مربوط به قانون «قانون راجع به اعتبار اجرا اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام یدون وصیقه که از طرف شرکتهای تعاونی روستائی و اتحادیه های تعاونی روستائی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی کشاورزی به اشخاص پرداخت می شود».(روزنامه رسمی شماره۱۰۸۱۳-۲۴/۱/۱۳۶۱).

 ۱۴- اجرائیه مربوط به قانون«قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی عشایری و صیادی به اعضا»و تبصره آن (روزنامه رسمی شماره۱۱۹۸۴-۲/۲/۶۰).

 ۱۵- اجرائیه های موضوع ماده ۱۵عانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲و ماده ۱۱ آئیننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره آن مصوب سال ۶۲ ( تصویبنامه ۸۸۶۲۰ هیئت وزیران وماده ۱۵ اصلاحی قانون مزبور مصوب سال ۶۶).

 ۱۶- اجرائیه های موضوع ماده۲۶ آئیننامه اصلاحی آئیننامه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰و اصلاحات بعدی آن مصوب مرداد ماه۱۳۶۵(مصوب۱۳۶۷)(موضوع ماده ۱۴۷و۱۴۸و۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت ).

 از مواردی که در بالا ذکر شد روش علمی صدور اجرائیه تا پایان مرحله ابلاغ نسبت به قبوض اقساطی شرح داده می شود بدیهی است نسبت بموارد دیگر تا این مرحله بهمان ترتیب قبوض اقساطی است مگر آنکه حسب مورد ترتیب خاصی در آئیننامه اجرای مفاد رسمی مقرر شده باشد.

 توضیح- نظر به اینکه مستندات اجرائیه ها هر کدام با دیگری متفاوت است لذا در اجرا ئیه های دیگر مستندات مربوط به همان اجرائیه ملاک عمل است مثلا در اجرائیه مربوط به چک بانکی در خواست نامه چاپی طبق نمونه مربوط و اصل و فتوکپی چک برگشتی مستند اجرائیه خواهد بود.