چنانچه دو یاچند نفر نسبت به ملکی بطور مشاع مالکیت دارند هریک از انها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالکین دیگر اقدام نمایند.

روش افراز املاک

۱- تسلیم درخواست افراز از طرف احد یا عده‌ای از شرکاء ملک به ثبت محل.

۲- قبول درخواست و دستور ثبت در دفتر اندیکاتور و ارجاع به نماینده بوسیله مسئول اداره.

۳- ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور.

۴- ارسال تقاضا به بایگانی جهت پیوست نمودن پرونده برای تحویل به نماینده

۵- بررسی نماینده و اعلام نظر در خصوص امکان یا عدم امکان افراز از لحاظ پرونده ثبتی به مسئول اداره.

۶- بررسی و تصمیم رئیس ثبت مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز و تعیین تاریخ روز معاینه محل بر فرض قبول.

۷- ابلاغ تصمیم رئیس ثبت به متقاضی در صورت عدم قبول درخواست افراز.

۸- ارجاع به نقشه بردار جهت تهیه اخطار روز معاینه محلی در صورت امکان ادامه افراز.

۹- تهیه اخطار و تعیین روز معاینه محلی و دعوت از شرکاء بوسیله نقشه بردار.

۱۰- امضاء اخطارهای تهیه شده بوسیله مسئول مربوطه.

۱۱- صدور اخطارهای تهیه شده از دفتر اندیکاتور و تسلیم آنها به مامور مربوطه.

۱۲- ابلاغ اخطار روز معاینه محلی و افراز به کلیه مالکین مشاعی.

۱۳- برگشت اخطارهای ابلاغ شده به ثبت و ضبط آن در پرونده مربوطه.

۱۴-  عزیمت نماینده و نقشه‌بردار به اتفاق متقاضی به محل جهت معرفی حدود و ترسیم نقشه افراز.

۱۵-  معرفی ملک بوسیله متقاضی و تشخیص و تطبیق حدود توسط نماینده و برداشت نقشه بوسیله نقشه بردار.

۱۶-  ترسیم نقشه بوسیله نقشه‌بردار و امضاء نماینده و حاضرین.

۱۷-  ارسال نقشه به شهرداری در خصوص املاک شهری و سایر مراجع مقرر در قانون در مورد املاک خارج از محدوده جهت تایید عنداللزوم.

۱۸- برگشت نقشه از شهرداری یا مراجع دیگر مقرر در قانون به اداره ثبت و ارجاع آن به بایگانی جهت پیوست نمودن پرونده و ارسال نزد نماینده و نقشه بردار.

۱۹-  پیوست نمودن پرونده بوسیله بایگانی و ارسال نزد نماینده و نقشه بردار.

۲۰-  تنظیم صورت مجلس افراز و امضاء آن بوسیله نماینده و نقشه بردار و حاضرین.

۲۱-  ارسال صورتمجلس افراز و نقشه‌افرازی و سوابق امر نزد رئیس ثبت جهت اتخاذ تصمیم.

۲۲-  بررسی پرونده و سوابق بوسیله رئیس ثبت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتمجلس و نقشه ترسیمی افراز.

۲۳- تهیه اخطار مربوطه به ابلاغ تصمیم مسئول اداره همراه با فتوکپی صورتجلسه افراز و نقشه ترسیمی جهت ابلاغ به کلیه مالکین مشاعی.

۲۴- تسلیم اخطار فوق‌الذکر و سوابق امر به مامور مربوطه جهت ابلاغ.

۲۵- ابلاغ اخطار همراه با فتوکپی صورت جلسه افراز و نقشه افراز و تصمیم مسئول ثبت به کلیه مالکین مشاعی.

۲۶- برگشت پرونده به بایگانی جهت ضبط تا وصول اخطارهای ابلاغ شده.

۲۷- وصول اخطارهای ابلاغ شده و ضبط آن در پرونده مربوطه تا انقضاء مهلت اعتراض.

۲۸- قبول درخواست صدور سند مالکیت سهم افرازی از طرف متقاضی یا متقاضیان به ضمیمه گواهی لازم مبنی بر عدم تقدیم اعتراض در مهلت مقرر از مراجع قضائی صالحه.

۲۹- دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره.

۳۰- ارجاع پرونده به نماینده جهت تهیه پیش نویس سند مالکیت قطعات مفروزی در صورت عدم وصول اعتراض.

۳۱- بررسی و تهیه پیش نویس سند مالکیت قطعات مفروز شده بوسیله نماینده.

۳۲- گواهی دفتر املاک بازداشتی مبنی بر بازداشت یا عدم آن.

۳۳- ارسال پرونده به حسابداری جهت وصول هزینه افراز و حقوق دولتی متعلقه نسبت به سهم متقاضی یا متقاضیان و بهاء دفترچه سند مالکیت.

۳۴- ارسال پرونده به دفتر املاک پس از وصول حقوق ثبتی و بهاء دفترچه سند مالکیت.

۳۵- ثبت پیش نویس اسناد مالکیت در دفاتر املاک و ابطال سند مالکیت اولیه متقاضی با متقاضیان و تحریر سند مالکیت جدید و صدور بخشنامه مبنی بر اعلام ابطال سند یا اسناد مشاعی مربوطه به دفاتر اسناد رسمی تابعه.

۳۶- بررسی و امضاء ثبت دفاتر املاک و سند مالکیت و بخشنامه تنظیمی بوسیله مسئول مربوطه.

۳۷- صدور بخشنامه مذکور از دفتر اندیکاتور جهت ارسال به دفاتر اسناد رسمی تابعه.

۳۸- ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت سند در دفتر تسلیم سند و پلمب آن و تسلیم به متقاضی در قبال اخذ رسید پس از احراز هویت.

روش تفکیک املاک

۱- مراجعه متقاضی به دفترخانه و اخذ درخواست تفکیکی و ارائه آن به ثبت محل به ضمیمه نقشه تفکیکی که خود تهیه نموده باشد.

۲- دستور ثبت درخواست در دفتر اندیکاتور و ارجاع به نماینده جهت اقدام.

۳- ارسال درخواست تفکیکی به بایگانی جهت پیوست پرونده و تسلیم آن به نماینده.

۴- بررسی و تهیه نامه جهت ارسال نقشه به شهرداری برای تایید عنداللزوم.

۵- امضاء نامه بوسیله مسئول مربوطه و صدور آن.

۶- برگشت پرونده به بایگانی و ضبط آن تا وصول پاسخ شهرداری.

۷- مراجعه متقاضی به ثبت پس از گذشت دوماه از تاریخ تسلیم نامه به شهرداری در صورت عدم وصول پاسخ از شهرداری جهت ادامه عملیات تفکیک.

۸- وصول پاسخ از شهرداری منضم به نقشه تاییدشده.

۹- دستور ثبت نامه شهرداری در دفتر اندیکاتور و تعیین وقت مراجعه بعدی بوسیله مسئول مربوطه و اعلام آن به متقاضی.

۱۰- ثبت نامه در دفتر اندیکاتور.

۱۱- ارسال سوابق به بایگانی جهت ضبط تا مراجعه متقاضی در روز تعیین شده.

۱۲- مراجعه متقاضی در روز مقرر و ارسال سوابق نزد مسئول مربوطه جهت تعیین نماینده و نقشه بردار.

۱۳- تعیین نماینده و نقشه بردار بوسیله مسئول مربوطه جهت عزیمت به محل.

۱۴- تودیع فوق‌العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار در صورت تعلق.

۱۵- عزیمت نماینده و نقشه‌بردار به محل همراه متقاضی.

۱۶- معرفی ملک بوسیله متقاضی و تشخیص حدود توسط نماینده و برداشت نقشه و ارزیابی توسط نقشه بردار و تعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی.

۱۷- ترسیم نقشه تفکیکی و تنظیم برگ ارزیابی بوسیله نقشه بردار و تهیه صورت جلسه تفکیکی بوسیله نماینده و امضاء آن بوسیله نقشه بردار و نماینده و متقاضی.

۱۸- ارائه گزارش نماینده و نقشه بردار به مسئول مربوطه منضم به صورت جلسه و نقشه تفکیکی.

۱۹- گواهی دفتر بازداشتی مبنی برعدم بازداشت.

۲۰- بررسی مسئول اداره و ارجاع به حسابداری جهت اخذ هزینه تفکیک.

۲۱- ارسال پرونده به حسابداری جهت محاسبه هزینه تفکیک.

۲۲- پرداخت هزینه تفکیک توسط متقاضی در بانک.

۲۳- پیوست قبض پرداخت هزینه تفکیک به پرونده و ارسال آن نزد مسئول مربوطه جهت امضاء.

۲۴- کنترل و امضاء صورت مجلس تفکیکی بوسیله مسئول مربوطه.

۲۵- ارسال صورت مجلس تفکیکی به دفتر اندیکاتور جهت صدور و ارسال آن به دفترخانه.

۲۶- صدور صورت جلسه تفکیکی و ارسال آن به دفترخانه مربوطه.

۲۷- برگشت پرونده همراه با سوابق به بایگانی جهت ضبط در ردیف مربوطه.