موسسه رایان آمادگی دارد تا به عنوان مشاور در پرونده های ثبت و انتقال علائم تجاری، ثبت اختراع، طرح صنعتی و دیگر امور در ارتباط با مالکیت صنعتی و معنوی به موکلین و متقاضیان ارائه خدمات نماید.

فردی که در کشوری ثبت اختراع دارد از حقوق و مزایایی در آن کشور برخوردار می شود، به عنوان مثال با ثبت اختراع اجازه دخل و تصرف در آن امکان پذیر نبوده و در صورت تخلف پیگرد قانونی خواهد داشت. ثبت کننده اختراع در استفاده آن توسط دیگران قدرت انتخاب داشته و در صورت سوء استفاده دیگران می تواند از طریق قانونی متخلف را تحت پیگرد قرار دهد و ادعای خسارت نماید ( منفعت عمومی، یا ترقی و پیشرفت تکنولوژی را به دنبال دارد). ثبت کنندگان اختراع این توانایی را خواهند داشت که آزادانه در هر زمانی بسته به شرایط جامعه و به منظور رفاه عمومی استفاده از پتنت (حق ثبت اختراع) را متوقف کنند و یا ادامه دهند.

نکته: آیا می دانید مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع استفاده نکرده باشد قابل ابطال است؟

 شق آخر ماده ۴۱ قانون ثبت … علائم تجاری: ” هر ذینفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع استفاده نکرده است، می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند….”