روش رسیدگی به اعتراضات واصله در اجرا از طرف بدهکار یا بستانکار- یا اشخاص ثالث :

 1. دریافت اعتراض از معترض و دستور ثبت بوسیله مسئول مربوطه
 2. ثبت در دفتر اندیکاتور بوسیله متصدی دفتر
 3. ارسال اعتراض به بایگانی بوسیله متصدی دفتر
 4. پیوست نمودن اعتراض به پرونده و تسلیم آن به متصدی مربوطه بوسیله بایگانی
 5. بررسی و تهیه گزارش جریان پرونده و ارسال آن نزد مدیر ثبت در شهرستانها و رئیس اجرا در تهران جهت اعلام نظر نسبت به اعتراض بوسیله متصدی مربوطه
 6. اعلام نظر مدیر ثبت یا رئیس اجرا نسبت به اعتراض و اعاده نزد متصدی مربوطه
 7. دستور ابلاغ نظریه مدیر ثبت یا رئیس اجرا به معترض ( بدهکار و بستانکار و یا شخص ثالث حسب مورد ) ۸. امضاء نامه متضمن نظریه مدیرثبت یا رئیس اجرا بوسیله مسئول مربوطه
 8. صدور نامه حاوی نظریه از دفتر اندیکاتور بوسیله متصدی دفتر و ارسال پرونده به بایگانی
 9. ضبط پرونده تا برگشت نظریه ابلاغ بوسیله بایگانی
 10. برگشت نظریه ابلاغ شده و تسلیم آن به بایگانی
 11. وصول اعتراض به نظریه از طرف معترض در موعد قانونی و دستور
 12. ثبت در دفتر اندیکاتور بوسیله مسئول مربوطه ثبت در دفتر اندیکاتور بوسیله متصدی دفتر و ارسال به بایگانی
 13. پیوست نمودن اعتراض به نظریه به پرونده و تسلیم آن به متصدی مربوطه توسط بایگانی
 14. بررسی و تهیه گزارش جریان پرونده به هیات نظارت بوسیله متصدی مربوطه
 15. امضاء گزارش بوسیله مسئول مربوطه
 16. صدور گزارش از دفتر اندیکاتور بوسیله متصدی دفتر
 17. ارسال پرونده به بایگانی توسط متصدی دفتر تا وصول رای هیات نظارت
 18. وصول رای هیات نظارت و دستور ثبت بوسیله مسئول مربوطه
 19. ثبت در دفتر اندیکاتور بوسیله متصدی دفتر
 20. ارسال رای واصله به بایگانی بوسیله متصدی دفتر
 21. پیوست نمودن رای به پرونده و تسلیم آن به متصدی مربوطه بوسیله بایگانی
 22. ابلاغ رای هیات نظارت به معترض و ادامه عملیات اجرائی طبق رای صادره
 23. توقف عملیات اجرائی در صورت ارائه گواهی دبیرخانه شورایعالی ثبت مبنی برقابل طرح بودن موضوع در شورا