الف

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور

—————————————— عدد شاخص سال قبل

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ×   ————————————   =  ارزش مهریه در حال حاضر

————————————— عدد شاخص سال وقوع عقد

ب

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور درخصوص زوجه ای که شوهرش فوت نموده

————————————— عدد شاخص سال قبل از فوت شوهر

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه  ×  ——————————————–  =  ارزش مهریه زوجه در صورتی که شوهر فوت نمود

—————————————عدد شاخص سال وقوع عقد