شرکت تضامنی / شرکت نسبی / شرکت با مسئولیت محدود / شرکت سهامی عام / شرکت سهامی خاص / شرکت تعاونی