اختراع چیست؟

در اقتصاد مبتنی بر دانش امروز راهبرد اختراعات یک مؤسسه یا بنگاه نوآور باید عاملی کلیدی در راهبرد کسب و کار آن باشد.

این راهنما منافع تجاری سیستم اختراع را برای تمام شکلهای مؤسسات و بنگاهها بطور عملی و ساده توضیح میدهد.ضمن اینکه به خوانندگان توصیه میشود هنگامیکه در پی کسب حمایت بهره برداری تجاری یا اجرای حقوق اختراع هستند باید با یک کارشناس اختراعات مشورت کنند این راهنما اطلاعاتی عملی را ارائه میدهد که هدف آنها کمک به درک مفاهیم ابتدائی و قادر کردن مدیران به مطرح کردن پرسشهای صحیح هنگام مشورت با یک کارشناس در خصوص مسائل مرتبط با اختراع است.

از مؤسسات و بنگاههای کوچک و متوسط (SME) دعوت میشود از این راهنما با دید گنجاندن فناوری و راهبرد اختراعات در مجموع راهبرد کسب و کار، بازاریابی و صادراتشان استفاده کنند. وایپو از هر نوع بازخورد برای بهبود این راهنما به منظور تضمین اینکه بتواند بطور مناسب نیازهای نوظهور مؤسسات و بنگاههای کوچک و متوسط در سرتا سر جهان را مرتفع کند، استقبال میکند.

ترجمه این راهنما به زبانهای محلی را میتوان با همکاری مؤسسات ملی و شرکای محلی تهیه کرد.از مؤسسات و شرکای مزبور دعوت میشود با وایپو تماس بگیرند و نسخه ای از این راهنما را برای ترجمه دریافت کنند.