با سلام – آیا در درخواست اعاده دادرسی پرونده حقوقی، شرط سقف مالی برای برای پرونده وجود دارد؟ چونکه برای درخواست تجدید نظر در پرونده حقوقی سقف آن باید بالای ۳۰۰۰۰۰۰ ریال باشد تا دوباره دادگاه پرونده را تجدید نظر کند.
پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
جهات اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین ذکر شده است:
مطابق ماده ۴۲۶ از قانون مذکور نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
۱ – موضوع حکم ‚ مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲ – حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳ – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴ – حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن ‚ که قبلا” توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵ – طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ‚ جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد.
۷ – پس از صدور حکم ‚ اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.