کارگاه فوق با همکاری معاونت کار آفرینی و توانمند سازی سازمان و معاونت مطالعات و تحقیقات راهبردی سازمان تجاری سازی و همیاری جهاد دانشگاهی در شهریور ماه ۹۳ به مدت ۶ ساعت توسط مهندس جلال میرداودی مدیریت موسسه رایان برگزار گردید.
2
در این کارگاه ابتدا در خصوص اهمیت توجه به دارایی های فکری و تبدیل نتایج پژوهش های صورت گرفته در جامعه به دارایی فکری و اثرات آن در توسعه اقتصادی جامعه توضیحاتی داده شد. در ادامه کارگاه مهندس میرداودی توضیحات کاملی در خصوص ویژگی ها و شرایط یک اختراع اعم از تازگی، گام اختراعی و کاربرد عملی داده و با مثال هایی روشن تعاریف هریک از این ویژگی ها را برای شرکت کنندگان تبیین نمود.
یکی دیگر از مباحث مطرح در این کارگاه، فرآیند ثبت اختراع در اروپا و آمریکا بود که توسط مهندس میرداودی به شکل تفصیلی برای شرکت کنندگان شرح داده شد.