سفته

برای مطالبه سفته باید به نکات زیر دقت کنید:

۱) دارنده سفته باید در سررسید، وجه سفته را مطالبه کند.
اگر وجه سفته پرداخت شد، مسئله ای پیش نمی آید ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند.
اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد.

واخواست ، اعتراض رسمی نسبت به سفته ای است که در سر رسید پرداخت نشده و علیه صادر کننده سفته به عمل می آید و باید رسماً به او ابلاغ شود.
واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود.

در واخواست رونوشت کامل سفته که به وسیله واخواست کننده نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که توسط دادگاه انجام می گیرد، آورده می شود.(قسمتی اداری که در دادگاه تشکیل میشود. این قسمت در تهران در دادگاه عمومی کیفری مجتمع ولیعصر واقع در پارک شهر تهران می باشد)
واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در سه نسخه مشابه (یک نسخه اصل و دو نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر به مبلغ …. ریال به دستور دادگاه، سفته توسط مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ ) به صادر کننده سفته ابلاغ می شود.

باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده سفته، جایگزین واخواست نامه شود. مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد. نسخه اصلی به واخواست کننده تسلیم و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می شود.

۲) برای استفاده از مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود.

۳) دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند.
در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

به طور کلی سفته تنها از ۲ طریق و به شرح ذیل قابل پیگیری است:

۱- اقامه دعوی تجاری ازطریق تقدیم دادخواست:
دراین روش باتوجه به نحوه اخذ سفته ( عندالمطالبه ) لزوماً می بایست جهت تعیین سررسید سفته اقدام به ارسال اظهارنامه برای صادرکننده سفته نموده و پس از تعیین سر رسید نیز جهت بهره مندی از مزایای اسناد تجاری (بطور مثال درخواست تامین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی) می بایست نسبت به واخواست سفته اقدام گردد.
هزینه واخواست سفته ۲ درصد مبلغ سفته است و درنهایت نیز با تنظیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه وجه اقدام می گردد.

۲- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی:
در هر صورت می توان مستند به اوراق سفته (بدون واخواست) بعنوان یک سند عادی نسبت به طرح دعوی مطالبه وجه اقدام نمود که دراین صورت استفاده ازمزایای سند تجاری منتفی است.

دادخواست سفته زیر بیست میلیون تومان باید در شورای حل اختلاف مطرح شود و سفته ای که مبلغ آن بالای بیست میلیون تومان است باید در دادگاه اقامه شود.