آیا کسی میتواند در منزل خودش تریاک بکشد؟

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
– کشت خشخاش مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.
– وارد کردن، صادر کردن و تولید انواع مواد مخدر.
– نگهداری، حمل، خرید، توزیع و فروش مواد مخدر.
– دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر.
– استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
– تولید آلات و ادوات و ابراز مربوط به تولید و استعمال مواد مخدر.
– فرار دادن یا پناه دادن متهمان و مجرمان مواد مخدر که تحت تعقیب اند.
– محو و یا پنهان کردن ادله جرم مجرمان.